Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Gebruiker

1. Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Excellence Payroll Solutions Nederland C.V. te Rotterdam, hierna te noemen Excellence Payroll Solutions.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van Excellence Payroll Solutions en op alle overeenkomsten tussen Excellence Payroll Solutions en de opdrachtgever, inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Excellence Payroll Solutions wijst door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes van Excellence Payroll Solutions zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 3 (drie) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte door Excellence Payroll Solutions is ontvangen.
3. Zolang de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte niet is ontvangen, behoudt Excellence Payroll Solutions zich het recht voor de offerte in te trekken.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. De opdrachtgever verstrekt Excellence Payroll Solutions tijdig alle gegevens, documenten en bestanden die Excellence Payroll Solutions nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
2. De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Excellence Payroll Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden in de werkzaamheden die het gevolg zijn van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig aangeleverde informatie.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van faciliteiten
1. Indien Excellence Payroll Solutions op verzoek diensten verricht op een locatie van de opdrachtgever, verschaft de opdrachtgever Excellence Payroll Solutions toegang tot alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten, IT-faciliteiten en software licenties daaronder begrepen.
2. De opdrachtgever zorgt voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Excellence Payroll Solutions betrokken (zullen) zijn.

Artikel 6. Uitvoering
Excellence Payroll Solutions is gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren zonder dat de toestemming van de opdrachtgever daarvoor is vereist.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
1. Excellence Payroll Solutions is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever.
2. Excellence Payroll Solutions neemt alle voorzorgsmaatregelen die in redelijkheid van Excellence Payroll Solutions kunnen worden verwacht om de vertrouwelijkheid van door of aan de opdrachtgever verstrekte gegevens te waarborgen.
3. Excellence Payroll Solutions zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan medewerkers van Excellence Payroll Solutions en eventuele door Excellence Payroll Solutions ingeschakelde derden.

Artikel 8. Tarieven en kosten van de opdracht
1. Excellence Payroll Solutions kan de tarieven jaarlijks met ingang van 1 januari verhogen met tenminste een percentage overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek.
2. Indien Excellence Payroll Solutions de tarieven verhoogt met een groter percentage dan bedoeld in lid 1, kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop het tariefsverhoging in werking treedt. De opzegging dient door Excellence Payroll Solutions te zijn ontvangen binnen 2 (twee) weken na de datum van de bekendmaking van de tariefverhoging.
3. In de offerte staat aangegeven of reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten in de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Artikel 9. Betaling
1. Facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid is Excellence Payroll Solutions gerechtigd alle op de invordering vallende kosten ten laste van de opdrachtgever te brengen, indien de opdrachtgever verzuimt binnen zeven dagen na de verzenddatum van een schriftelijke herinnering van Excellence Payroll Solutions alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
5. Excellence Payroll Solutions is gerechtigd de uitvoering van de verplichtingen van Excellence Payroll Solutions op te schorten, indien en voor zolang de opdrachtgever niet alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
6. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Excellence Payroll Solutions verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten, strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Excellence Payroll Solutions verschuldigde rente en strekt ten slotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
7. Indien de opdrachtgever een factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Excellence Payroll Solutions. Betwisting leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien Excellence Payroll Solutions door overmacht tijdelijk verhinderd wordt de verplichtingen van Excellence Payroll Solutions na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Excellence Payroll Solutions zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest en niet voorzienbare stagnatie bij of wanprestatie door toeleveranciers of derden waarvan Excellence Payroll Solutions afhankelijk is, zoals softwareleveranciers.
3. Excellence Payroll Solutions informeert de opdrachtgever onmiddellijk indien een overmachtsituatie zich voordoet.
4. De opdrachtgever is gerechtigd de werkzaamheden die Excellence Payroll Solutions door overmacht niet kan uitvoeren, gedurende de overmachtsituatie zelf uit te voeren dan wel door een derde te laten uitvoeren. Excellence Payroll Solutions verleent hieraan alle medewerking die de opdrachtgever in redelijkheid van Excellence Payroll Solutions kan verlangen.
5. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6. Heeft Excellence Payroll Solutions bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is Excellence Payroll Solutions gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Excellence Payroll Solutions is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Excellence Payroll Solutions van de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop de opdrachtgever bij een professionele uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden mag vertrouwen.
2. Excellence Payroll Solutions is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan als direct dan wel indirect gevolg van een overmachtsituatie als bedoeld in Artikel 10.
3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Excellence Payroll Solutions voor zijn werkzaamheden in het kader van die overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst
1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het eind van het kalenderjaar met een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 13. Ontbinding
Excellence Payroll Solutions is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder hiervoor schadeplichtig jegens de opdrachtgever te worden, indien aan de opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de opdrachtgever of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 14. Partiële nietigheid
Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Excellence Payroll Solutions en de opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 15. Geschillen
Geschillen tussen Excellence Payroll Solutions en de opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.